Regulamin

Formularze do pobrania:

Regulamin WARSZTATÓW do pobrania

Regulamin SKLEPU do pobrania

Odstąpienie od umowy sprzedaży
Odstąpienie od umowy świadczenia usług
Reklamacja towaru
Reklamacja świadczenia usługi
Pouczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży
Pouczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia usługi
Wymiana towaru

 

Świadectwo zgodności - solidnyregulamin.pl

Regulamin Sklepu Internetowego - www.rytm.edu.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.rytm.edu.pl. Sklep prowadzi Agnieszka Loska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LOSKA AGNIESZKA STUDIO TAŃCA I MUZYKI ''RYTM'' wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju pod adresem ul. Orzeszkowej 34 lok.38, 43-100 Tychy, NIP 6351012486, REGON 272696924, zwana dalej Sprzedawcą.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
  a. adres poczty elektronicznej:  sklep@rytm.edu.pl;
  b. pod numerem telefonu: +48 501 315 288;
  c. formularz kontaktowy dostępny na stronach Sklepu Internetowego.
  1.  
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.rytm.edu.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 4. Sprzedawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Aktualizacja –  modyfikacja Treści cyfrowej, w tym jej zabezpieczeń, która jest niezbędna do zachowania zgodności Treści cyfrowej z Umową;
 2. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 3. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;
 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 5. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
 6. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
 7. Przedsiębiorca - Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;
 8. Regulamin – niniejszy dokument;
 9. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
 10. Treść cyfrowa – Towar w postaci materiału w formacie PDF, mp3 i mp4 niezapisany na nośniku materialnym, dostarczony drogą elektroniczną na adres mailowy Klienta, bądź Towar w postaci materiału elektronicznego zapisany na nośniku materialnym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
 11. Umowa o dostarczenie treści cyfrowych – umowa o dostarczenie treści cyfrowych, w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie polegająca na udzieleniu dostępu do Treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym;
 12. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 13. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
 15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru lub  Treści cyfrowej.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  b. dostęp do poczty elektronicznej,
  c. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
  d. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  b. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  d. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
  e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  f. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Usługi

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.
 3. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach Usługi Newsletter.
 4. Klient ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do Sprzedawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Klienta.
 5. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 6. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

V. Umowa o dostarczenie Treści cyfrowych

 1. Informacje o Treściach cyfrowych podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszystkie Treści cyfrowe dostępne w Sklepie Internetowym są utworami w rozumieniu Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Sprzedawca oświadcza, że w zależności od Treści cyfrowej dostępnej w Sklepie, ma prawo udzielić licencji lub dalszej licencji na korzystanie z Treści cyfrowej, na zasadach zgodnych z Ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
 4. Sprzedawca informuje Klienta na stronach internetowych Sklepu, w opisie Treści cyfrowej, o wymaganiach technicznych koniecznych do integracji Treści cyfrowej ze środowiskiem cyfrowym Konsumenta, w tym o funkcjonalności, kompatybilności i interoperacyjności Treści cyfrowej.
 5. Do procedury zawierania Umowy o dostarczenie Treści cyfrowych stosuje się odpowiednio pkt. VI ppkt 5-10 niniejszego Regulaminu.
 6. Umowa o dostarczenie Treści cyfrowych zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem.
 7. Umowa o dostarczenie Treści cyfrowych jest zawierana na czas oznaczony i rozwiązuje się z chwilą pobrania Treści cyfrowej przez Klienta.
 8. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Konsumentowi Aktualizacje Treści cyfrowej przez 2 lata od chwili dostarczenia Treści cyfrowej, chyba, że Konsument i Sprzedawca uzgodnili indywidualnie inny termin.
 9. Konsument zgadza się współpracować ze Sprzedawcą, w przypadku Aktualizacji, o ile będzie ona przeprowadzona w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych środków technicznych.
 10. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, Licencję stanowi zarówno licencja jak i dalsza licencja (sublicencja) w rozumieniu Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
 11. Sprzedawca w ramach zawarcia Umowy o dostarczenie Treści cyfrowych, udziela Klientowi na czas nieokreślony, nieodpłatnej i niewyłącznej Licencji do korzystania z Treści cyfrowych (dalej zwanych: „Przedmiotem Licencji”). Sprzedawca udziela Klientowi Licencji do korzystania z Przedmiotu Licencji na następujących polach eksploatacji:
  a. wprowadzania do pamięci komputera Klienta;
  b. wykorzystywanie w dowolnej formie tylko i wyłącznie na potrzeby własne Klienta.
 12. Klientowi nie przysługuje prawo do udzielania sublicencji w zakresie Licencji udzielonych zgodnie z niniejszym punktem Regulaminu.

VI. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, zgodne z Umową i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. W przypadku, gdy Sprzedawca stosuje mechanizmy indywidualnego dostosowania cen na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, każdorazowo przekazuje tę informację Konsumentowi, podczas składania Zamówienia, z uwzględnieniem wymogów, jakie nakładają w tym zakresie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.
 6. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu, poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej lub poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego, następuje w Dniach roboczych oraz godzinach wskazanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego. W tym celu Klient powinien:
  a. podać podczas rozmowy telefonicznej, w treści wiadomości elektronicznej lub w treści wiadomości wysyłanej za pośrednictwem formularza kontaktowego kierowanej do Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość,
  b. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu,
  c. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.
 7. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, o którym mowa w pkt powyżej, podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę ustnie po skompletowaniu całości Zamówienia lub poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 8. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia.
 9. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta, będącego Konsumentem (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.
 10. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na podany przez Klienta adres.
 11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

VII. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, z zastrzeżeniem ppkt 2 poniżej.
 2. Dostawa Treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym następuje bezpośrednio drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej, po uzyskaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia zapłaty ceny.
 3. Z zastrzeżeniem ppkt 2 powyżej Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:
  a. dostarczone do Paczkomatu,
  b. za pośrednictwem firmy kurierskiej
 4. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru.
 5. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt. VII ppkt. 2.
 6. Sprzedawca dostarcza Klientowi dowód zakupu.
 7. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

VIII. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym cła oraz inne opłaty.
 2. Klient może wybrać następujące metody płatności:
  a. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);
  b. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).
 3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

IX. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnianego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  a. Umowy o świadczenia usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy i przyjął to do wiadomość;
  b. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  c. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  e. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  g. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  h. Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
  i. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę;
  j. Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
  k. Umowy o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku w których Konsument wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźna i uprzednią zgodą Konsumenta. 
  l. Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  m. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art.15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta. 
 6. Pozostałe wyjątki od prawa do odstąpienia od Umowy zostały wskazane w art. 38 ust 2 Ustawy o prawach konsumenta.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
 9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.
 11. Sprzedawca, po odstąpieniu od Umowy o dostarczenie Treści cyfrowych przez Konsumenta, na żądanie Konsumenta, udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z Treści cyfrowych dostarczonych przez Sprzedawcę nieodpłatnie, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego, z wyjątkiem:
  a. gdy są użyteczne wyłącznie w związku z Treścią cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;
  b. tych, które dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z Treści cyfrowych przez Sprzedawcę;
  c. gdy zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków.
 12. Konsument ma prawo odzyskać od Sprzedawcy, Treści cyfrowe, o których mowa w pkt. 11 powyżej, nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Sprzedawcy, w terminie 14 dni w formacie CSV lub innym powszechnie używanym, przeznaczonym do odczytu maszynowego.
 13. Po odstąpieniu od Umowy o dostarczenie Treści cyfrowych przez Konsumenta, Sprzedawca ma prawo uniemożliwić Konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych w szczególności poprzez uniemożliwienie Konsumentowi dostępu do treści cyfrowej lub ma prawo zablokowania Konta.
 14. W przypadku odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej, Konsument powstrzymuje się od korzystania z tej Treści cyfrowej oraz od udostępniania jej osobom trzecim.

  X. Wymiana

  1. Sprzedawca zapewnia Klientowi możliwość wymiany Towaru, w ciągu 14 dni od dnia jego dostarczenia. Żądanie wymiany można zgłaszać na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy:  sklep@rytm.edu.pl, numer telefonu +48 501 315 288.
  2. Treści cyfrowe nie podlegają wymianie.
  3. Wymiana Towaru jest możliwa jedynie na Towar znajdujący się aktualnie na stronie internetowej Sprzedawcy. 
  4. W celu wymiany Towaru Klient powinien wypełnić i podpisać formularz wymiany dostępny na Stronie Internetowej Sklepu, odpowiednio zabezpieczyć przesyłkę, a także dołączyć dowód zakupu. Towar w ramach wymiany powinien zostać przesłany Sprzedawcy przesyłką rejestrowaną. Koszt zwrotu Towaru do Sklepu oraz koszty wysyłki nowego Towaru do Klienta ponosi Klient.
  5. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, jeżeli Towar, który miał podlegać wymianie nie był już dostępny. Klient będzie mógł zdecydować się na inny Towar bądź odstąpić od wymiany. W razie odstąpienia od wymiany Towar jest zwracany Klientowi na jego koszt.
  6. W razie wymiany na Towar o cenie niższej, zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 14 dni przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient przy zakupie Towaru.
  7. W razie wymiany na Towar o cenie wyższej, Sprzedawca dokona wymiany Towaru po odnotowaniu wpłaty kwoty równej różnicy cen. W celu przyśpieszenia procesu wymiany Klient może dołączyć do przesyłki potwierdzenie wykonania przelewu.
  8. Wymianie podlegają Towary w stanie nienaruszonym, nie noszące śladów użytkowania. Sprzedawca odmawia Klientowi wymiany, w przypadku kiedy Towar jest uszkodzony bądź nosi ślady użytkowania.

XI. Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu niezgodności Towaru z umową na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta wobec Klienta będącego Konsumentem oraz Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Rękojmia wobec Przedsiębiorców jest wyłączona.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres LOSKA AGNIESZKA STUDIO TAŃCA I MUZYKI ''RYTM'', ul. Orzeszkowej 34 lok.38, 43-100 Tychy, na adres poczty elektronicznej: sklep@rytm.edu.pl, numer telefonu +48 501 315 288.
 4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 6. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

XII. Reklamacje dotyczące Treści cyfrowych

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Treść cyfrową zgodną z Umową.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu niezgodności Treści cyfrowej z Umową na zasadach określonych w art. 43i-43l Ustawy o prawach konsumenta wobec Klienta będącego Konsumentem oraz Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarcze.
 3. Reklamacje dotyczące Treści cyfrowych należy kierować na adres e-mail: sklep@rytm.edu.pl
 4. W związku z rozpatrzeniem reklamacji i ustalenia czy brak zgodności Treści cyfrowej z umową wynika z cech środowiska cyfrowego Klienta, Klient ma obowiązek współpracy ze Sprzedawcą. Sprzedawca zadba, aby współpraca ta przebiegała w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla Konsumenta środków technicznych.

XIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: LOSKA AGNIESZKA STUDIO TAŃCA I MUZYKI ''RYTM'', ul. Orzeszkowej 34 lok.38, 43-100 Tychy, na adres poczty elektronicznej: sklep@rytm.edu.pl, numer telefonu +48 501 315 288.
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

XIV. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
  4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XV. Ochrona danych osobowych

Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Sklepu.

XVI. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 6. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.

 

REGULAMIN WARSZTATÓW WOKALNO-TANECZNYCH

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób organizacji i przeprowadzenia warsztatów wokalno-tanecznych skierowanych do Uczestników będących nauczycielami przedszkoli, klas I-III szkół podstawowych, pracownikami świetlic oraz innymi osobami zajmującymi się edukacją i opieką nad dziećmi.
 2. Organizatorem warsztatów wokalno-tanecznych jest Agnieszka Loska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LOSKA AGNIESZKA STUDIO TAŃCA I MUZYKI ''RYTM'' wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju pod adresem ul. Orzeszkowej 34 lok.38, 43-100 Tychy, NIP 6351012486, REGON 272696924 (zwana dalej: „Organizatorem”).
 3. Kontakt z Organizatorem odbywa się poprzez: wiadomość e-mail, na adres: warsztaty@rytm.edu.pl, telefonicznie pod numerem: +48 501 315 288; formularz kontaktowy znajdujący się w sklepie internetowym Organizatora pod adresem: www.rytm.edu.pl.
 4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Organizatora w witrynie internetowej www.rytm.edu.pl, w sposób umożliwiający Uczestnikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Uczestnik.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia regulaminu Sklepu Internetowego Organizatora www.rytm.edu.pl (dalej również jako: ,,Regulamin Sklepu”), dostępnego na stronie Sklepu, a w przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Sklepu, zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin.

II. DEFINICJE

Pojęcia określone poniżej mają następujące znaczenie:

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Warsztaty – Usługa świadczona przez Organizatora lub podmiot trzeci, stanowiąca wydarzenie stacjonarne bądź też prowadzone za pośrednictwem bezpośredniej łączności elektronicznej (w szczególności z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość wskazanych w opisie Warsztatów znajdującym się na stronie Sklepu Internetowego), mająca charakter szkolenia, kursu lub innego typu spotkania o charakterze szkoleniowym, rozrywkowym lub innym wskazanym zgodnie z jego opisem dostępnym na stronach Sklepu Internetowego;

Usługi – usługi świadczone przez Organizatora na rzecz Uczestników na odległość w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonuje Zapisu, przystępuje do Warsztatu lub zleca Organizatorowi przeprowadzenie Warsztatu na zasadach określonych niniejszym Regulaminem;

Konsument - Uczestnik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Przedsiębiorca – Uczestnik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

Umowa – Umowa o organizację i przeprowadzenie Warsztatów;

Sklep Internetowy – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.rytm.edu.pl, którego właścicielem jest Organizator. Na stronach Sklepu Internetowego Organizator zamieszcza informacje o organizowanych Warsztatach, w szczególności o zakresie tematycznym Warsztatów, ich typie, cenie, programie i materiałach edukacyjnych dostępnych w ramach Warsztatów;

Zapis - oświadczenie woli Uczestnika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o organizację i przeprowadzenie Warsztatów, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

Regulamin – niniejszy dokument.

III. USŁUGI 

 1. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Organizator świadczy usługi oraz organizuje i przeprowadza Warsztaty, których szczegółowe opisy znajdują się na stronach Sklepu Internetowego.
 2. Organizator może uzgodnić z Uczestnikiem indywidualne zasady organizacji i przeprowadzenia Warsztatów lub świadczenia innych usług niż określone niniejszym Regulaminem. W celu ustalenia możliwości uzgodnienia indywidualnych zasad organizacji i przeprowadzenia Warsztatów lub świadczenia innych usług, Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem środków komunikacji wskazanych w pkt. I ppkt. 3 niniejszego Regulaminu.
 3. Świadczenie dodatkowych usług mogą regulować również odrębne regulaminy.

IV. WARSZTATY

ZAPIS NA WARSZTATY

 1. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Organizator organizuje i przeprowadza Warsztaty, których szczegółowe opisy znajdują się na stronach Sklepu Internetowego i Warsztatów.
 2. Opis Warsztatów zawiera w szczególności informacje dotyczące tematu Warsztatów, ich typu, programu, czasu trwania, a w przypadku Warsztatów prowadzonych za pośrednictwem bezpośredniej łączności elektronicznej również typ komunikatora internetowego, za pośrednictwem którego świadczona będzie Usługa Warsztatów oraz lista wymogów technicznych jakie Uczestnik musi spełnić w celu skorzystania z Warsztatów taką drogą.
 3. Warsztaty są przeprowadzane w miejscu wyznaczonym przez Organizatora i wskazanym w opisie Warsztatów.
 4. Informacje o Warsztatach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, program, typ oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Warunkiem możliwości Zapisu na Warsztaty jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 6. Organizator umożliwia Zapis na Warsztaty za pośrednictwem telefonu, wiadomości e-mail bądź formularza kontaktowego znajdującego się w Sklepie Internetowym, do którego kieruje przycisk „Zapytaj o termin” dostępny w opisie Warsztatów  (zwanego dalej: „Formularzem”).
 7. Dokonanie Zapisu następuje w Dniach roboczych oraz godzinach wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego. W tym celu Uczestnik powinien:
  1. podać podczas rozmowy telefonicznej, w treści wiadomości elektronicznej lub w treści wiadomości wysłanej za pomocą Formularza, kierowanej do Organizatora nazwę Warsztatów spośród Warsztatów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu,
  2. wskazać formę płatności spośród sposobów płatności podanych w opisie Warsztatów,
  3. podać dane potrzebne do dokonania Zapisu oraz organizacji i przeprowadzenia Warsztatów, a w szczególności: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.
 8. Informacja na temat całkowitych kosztów uczestnictwa w Warsztatach wynikających z Zapisu, o którym mowa w ppkt. powyżej, podawana jest każdorazowo przez Organizatora ustnie lub poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Uczestnika Umowy pociąga za sobą obowiązek zapłaty za uczestnictwo w Warsztatach, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa.
 9. W przypadku Uczestnika będącego Konsumentem, Organizator każdorazowo po dokonaniu Zapisu za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub Formularza przesyła Uczestnikowi potwierdzenie warunków Umowy.
 10. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Uczestnika, będącego Konsumentem (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Umowy przesłanych przez Organizatora) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Organizatora, w której Uczestnik: akceptuje treść przesłanej Umowy i wyraża zgodę na jej realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.
 11. Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 12. W przypadku niektórych Warsztatów, termin Warsztatów nie jest wskazany w ich opisie w Sklepie Internetowym. Przed dokonaniem Zapisu na takie Warsztaty Uczestnik zwraca się do Organizatora o wskazanie terminu Warsztatów za pośrednictwem Formularza. 
 13. W przypadku niektórych Warsztatów, ich przeprowadzenie jest możliwe wyłącznie na zamówienie dla grupy o określonej liczbie Uczestników.
 14. Informacja o możliwości przeprowadzenia Warsztatów wyłącznie na zamówienie, o którym mowa w ppkt. powyżej jest wskazana każdorazowo w opisie Warsztatów na stronie Sklepu Internetowego.
 15. Warsztaty mogą być również organizowane na zamówienie placówek oświatowych, tj. szkół, przedszkoli i innych podmiotów zajmujących się edukacją i opieką nad dziećmi. W takim przypadku Warsztaty mogą być też organizowane w placówce zamawiającej przeprowadzenie Warsztatów.  Zamówienie może zostać złożone przez osobę umocowaną do reprezentacji takiego podmiotu,  a zamawiający powinien być umocowany do składania w imieniu tych podmiotów zamówienia tej usługi oraz składania innych oświadczeń czy zgód w ich imieniu. Złożenie zamówienia, o którym mowa w niniejszym ppkt. jest realizowane w drodze indywidualnego kontaktu z Organizatorem.

ZASADY PŁATNOŚCI ZA WARSZTATY

 1. Koszty uczestnictwa w Warsztatach podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym cła oraz inne opłaty.
 2. Koszt uczestnictwa w Warsztatach obejmuje wyłącznie wskazane w opisie Warsztatów świadczenia, a w szczególności koszty materiałów niezbędnych do realizacji programu danych Warsztatów oraz, o ile Organizator to przewiduje, wskazaną w opisie Warsztatów ilość godzin szkoleniowych lub godzin ich trwania.
 3. Koszty wskazane w ppkt. powyżej nie obejmują w szczególności kosztów dojazdu do miejsca ich organizacji, kosztów zakwaterowania oraz w przypadku Warsztatów prowadzonych za pośrednictwem bezpośredniej łączności elektronicznej, kosztów związanych z używaniem komunikatora wykorzystywanego do przeprowadzenia Warsztatów oraz ewentualnego kosztu przesyłu danych.
 4. Uczestnik może wybrać następujące metody płatności:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Organizatora (w tym przypadku Zapis zostanie dokonany po w płynięciu środków na rachunek bankowy Organizatora);
  2. gotówką w pierwszym dniu Warsztatów, przed rozpoczęciem Warsztatów (w tym przypadku Zapis zostanie dokonany niezwłocznie po zawarciu Umowy);
  3. płatność elektroniczna (w tym przypadku Zapis zostanie dokonany po otrzymaniu przez Organizatora informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Uczestnika).
 5. Organizator na stronach internetowych Sklepu Internetowego informuje Uczestnika o terminie, w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zapis. W przypadku braku płatności przez Uczestnika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Organizator, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 6. Uczestnik nie będący Konsumentem może mieć określony w fakturze VAT indywidualny termin zapłaty przelewem bankowym na rachunek bankowy Organizatora.
 7. Uczestnik wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur przez Organizatora drogą elektroniczną na adres wskazany przez Uczestnika podczas Zapisu na Warsztaty.

ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW

 1. Zapis uprawnia do udziału w określonych w Warsztatach, które były przedmiotem tego Zapisu.
 2. Uczestnik Warsztatów może na zasadach indywidualnie ustalonych z Organizatorem rozszerzyć zakres tematyczny Warsztatów przez zwiększenie liczby ich godzin czy modyfikacje ich programu.
 3. Uczestnik Warsztatów w czasie Warsztatów kieruje się wskazówkami oraz zaleceniami prowadzącego Warsztaty, w tym zobowiązany jest do zachowania zgodnie z przekazanymi mu przepisami porządkowymi oraz zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Uczestnik Warsztatów nie stosujący się do poleceń i uwag, o których mowa w zdaniu poprzednim może zostać poproszony o opuszczenie Warsztatów. 
 4. Warsztaty organizowane przez Organizatora odbywają się pod warunkiem osiągnięcia minimalnej liczby Uczestników, tj. co najmniej 15 Uczestników danych Warsztatów. W przypadku, gdy na dane Warsztaty nie zostanie osiągnięta minimalna liczba Uczestników, o której mowa w zdaniu poprzednim, Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem, który dokonał Zapisu na Warsztaty, najpóźniej na 3 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia Warsztatów telefonicznie lub e-mailowo, na podany przez Uczestnika w trakcie dokonywania Zapisu adres e-mail, numer telefonu.
 5. W przypadku, gdy  Uczestnik Warsztatów nie jest Konsumentem, Organizator ma prawo do odwołania bądź zmiany terminu Warsztatów bez podania przyczyny. W przypadku odwołania bądź zmiany terminu Warsztatów Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem, który dokonał Zapisu na Warsztaty, najpóźniej na 3 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia Warsztatów telefonicznie lub e-mailowo, na podany przez Uczestnika w trakcie dokonywania Zapisu adres e-mail, numer telefonu.
 6. W przypadku o którym mowa, w ppkt. 26 i 27 powyżej, Organizator uzgadnia z Uczestnikiem indywidualnie nowy termin Warsztatów lub zwrot kosztów uczestnictwa w Warsztatach – zgodnie z wyborem Uczestnika.
 7. W przypadku zwrotu Uczestnikowi kosztów uczestnictwa w Warsztatach, o których mowa w ppkt. 28 powyżej, Organizator dokonuje zwrotu na podany przez Uczestnika numer konta bankowego, w terminie 14 dni, od podania przez Uczestnika informacji o numerze konta bankowego na który ma nastąpić zwrot.
 8. Przed przystąpieniem do Warsztatów Uczestnik powinien zasięgnąć porady lekarskiej, czy jego stan zdrowia pozwala na aktywność fizyczną związaną z wykonywaniem ćwiczeń objętych programem Warsztatów.
 9. Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku uwiecznionego przez Organizatora lub osobę przez niego upoważnioną w ramach dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonych Warsztatów. Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku w szczególności w celu prezentowania przez Organizatora informacji o Warsztatach oraz działalności Organizatora i jej promocji.
 10. Rozpowszechnianie wizerunku, o którym mowa w ppkt. powyżej może się odbywać w szczególności poprzez jego zwielokrotnianie w dowolnej liczbie egzemplarzy, wszelkimi dostępnymi technikami i metodami, wprowadzanie do obrotu, publiczne udostępnianie, wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowych, Internetu i sieci telekomunikacyjnych, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wystawianie, wyświetlanie, wypożyczanie, najem, dzierżawa nośników, na których utrwalono wizerunek - zarówno w całości, jak i w dowolnym fragmencie, w szczególności w Sklepie Internetowym oraz w mediach społecznościowych.
 11. Uczestnik zrzeka się prawa do kontroli i każdorazowego zatwierdzenia wykorzystania jego wizerunku zgodnie z ppkt. 32 powyżej, także w przypadku wykorzystywania wizerunku w zestawieniu z innymi wizerunkami utrwalonymi na jakimkolwiek nośniku i za pośrednictwem dowolnej techniki, przy czym wizerunek Uczestnika może być rozpowszechniany jedynie w sposób nienaruszający jego dóbr osobistych.
 12. Uczestnik powyższej zgody udziela nieodpłatnie.


  V. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

  1. Uczestnik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy, w tym od Umowy o świadczenie Usług w tym Usługi Warsztatów, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Organizatorowi, którego wzór udostępniany jest na stronie Sklepu, o ile w chwili składania Zamówienia nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
  2. Nie uchybiając zapisom ppkt. 1 powyżej, w ramach umownego prawa do odstąpienia od Umowy Uczestnik Warsztatów ma możliwość odstąpienia od Umowy najpóźniej na 7 dni przed planowanym dniem organizacji Warsztatów przez Organizatora. W celu realizacji umownego prawa odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim Uczestnik składa oświadczenie e-mailowe na adres Organizatora wskazany w pkt. I Regulaminu. W takim przypadku Organizator dokonuje zwrotu kosztów uczestnictwa w Warsztatach uiszczonych przez Uczestnika.
  3. W przypadku zwrotu Uczestnikowi kosztów uczestnictwa w Warsztatach, o których mowa w ppkt. 2 powyżej, Organizator dokonuje zwrotu na podany przez Uczestnika numer konta bankowego, w terminie 14 dni, od podania przez Uczestnika informacji o numerze konta bankowego na który ma nastąpić zwrot.
  4. Uczestnik jest zobowiązany do: postępowania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i prawa własności intelektualnych osób trzecich; przekazywania danych zgodnych ze stanem faktycznym w sposób nie wprowadzający w błąd; niezwłocznego informowania Organizatora o zmianach danych mających wpływ na organizację i przeprowadzenie Warsztatów; niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  5. Uczestnik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Uczestników czy Organizatora, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.

VI. REKLAMACJE W ZAKRESIE USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ORGANIZATORA

 1. Uczestnik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Organizatora, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres LOSKA AGNIESZKA STUDIO TAŃCA I MUZYKI ''RYTM'', ul. Orzeszkowej 34 lok.38, 43-100 Tychy, na adres poczty elektronicznej: info@rytm.edu.pl bądź telefonicznie pod numerem: +48 501 315 288.
 3. W reklamacji Uczestnik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 4. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Uczestnika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Organizator wezwie Uczestnika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Uczestnika.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Uczestników dane osobowe Organizator zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną w Sklepie.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 2. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Powielanie, publikowanie lub rozpowszechnianie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Organizatora jest zabronione.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną jest nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Organizatora.
 6. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Uczestnik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.
 7. Zmiany Regulaminu dotyczące Uczestników będących Przedsiębiorcami wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Sklepu.
Studio Tańca i Muzyki "Rytm" - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023
Powered by Quick.Cms | Webmaster by Zakładanie stron