Informacje dotyczące danych osobowych

Szanowni Państwo,
zgodnie z RODO- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r. Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „ADMINISTRATOR”- Firma STUDIO TAŃCA I MUZYKI RYTM z siedzibą w Tychach, ul. Elizy Orzeszkowej 34/38 , wpisany do Ewidencji działalności Gospodarczej, NIP: 6351012486, REGON: 272696924

Dane osobowe, które nam Państwo powierzają, będziemy przetwarzać w następujących celach: 1.W celu niezbędnym do wykonania usługi, której jest Pan/Pani stroną, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO. 2. W celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO. 3. Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, marketing oferowanych przez nas produktów bądź usług, dochodzenie roszczeń). 4. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. reklam za pomocą poczty lub poprzez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych- wysyłanie wiadomości SMS o treści reklamowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a RODO odbywa się to na podstawie odrębnie, dobrowolnie udzielonej nam zgody, którą można w każdym momencie wycofać.

Planowany okres przechowywania danych osobowych (art. 15 ust. 1 lit. D RODO)

Wszystkie dane osobowe będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych.
Zgodnie z przepisami prawa, po osiągnięciu celu bądź wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora zostaną one usunięte.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.

Informujemy iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). Ponadto informujemy iż przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, a 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Kategorie odbiorców danych /podmiotów przetwarzających dane osobowe:

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione na mocy przepisów prawa (w tym: Sądy, Policja, Prokuratura, organy egzekucyjne, ograny administracji) lub inne podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Przedsiębiorstwa ODAN, a także partnerzy handlowi.

Zgadzam się Nie teraz
oferta

Rytmika i logorytmika

Rytmika

Rytmika nie jest przedmiotem samym w sobie, to przedmiot stworzony po to, by pomóc w uczeniu się innych przedmiotów, w szczególności matematyki z geometrią na czele. Również ma ułatwiać poznawanie świata, posługiwać się językiem, w naszym przypadku j. polskim, bo w tym języku dzieci poznają i śpiewają piosenki. Po to by poznać swoje ciało, jego możliwości, by utworzyły się połączenia nerwowe pomiędzy mózgiem a całym ciałem oraz pomiędzy obiema półkulami mózgu. Rytmika jest jeszcze zbawienna pod względem sfery emocjonalnej – już coraz bardziej docenianej. Bo cóż dziecku z wiedzy, gdy czuje ono, że nie jest szczęśliwe? Podobnie jest z dorosłymi – cóż z pieniędzy i kariery, gdy nie wiadomo dlaczego nie chce się rano wstać, żyć, rozmawiać z rodziną… A odpowiedzialna za to jest harmonia. Harmonia uczuć. Harmonia ciała z duchem. Wnętrza z zewnętrznością. Harmonia rytmu serca z rytmem świata. Tym zajmuje się system wspomagający – rytmika.

Podczas śpiewania, tańczenia, ćwiczeń i zabaw rytmicznych – jest ogromne pole do pracy psychologicznej, nauki o emocjach, radzenia sobie z trudnymi emocjami, ze stresem podczas występu, ze złością – gdy dziecko nie zostanie wybrane do wymarzonej roli w zabawie, ze wstydem – gdy trzeba wystąpić przed rówieśnikami, a czasem w teatrze przed ogromną publicznością, gdy trzeba podać rękę dziecku innej płci. Ze smutkiem – gdy dziecko słyszy nostalgiczną piosenkę, często dzieci płaczą w najstarszej grupie, gdy śpiewamy piosenki na pożegnanie, lub z wyrzutami sumienia, bo np. rano miało kłótnię z mamą, a tu akurat w piosence o mamie trzeba zaśpiewać. Praca ze strachem najczęściej prowadzona jest w najmłodszych grupach, pokonanie strachu przed pójściem do innej sali, gdzie jest pianino, przed głośniejszymi dźwiękami, przed wstaniem i wykonaniem zabawy, nawet podanie rąk koleżance w parze niejednokrotnie to pokonywanie strachu. O emocji radości na tychże zajęciach można by napisać książkę, bo to radości jest najwięcej. To podczas śpiewania i tańczenia dzieci wzbudzają w sobie radość, później przez proces powtarzania zapamiętują to uczucie, a w przyszłości mają cudowne narzędzie, bo podświadomość będzie pamiętała, że gdy za dużo smutku, złości, strachu i wstydu – to lekarstwem zawsze pozostanie muzyka i taniec, wywołujące radość.

Rytm

Zajęcia z rytmiki

Na zajęciach z rytmiki przede wszystkim dzieci działają. Najpierw praktyka, później teoria, czyli np. podczas piosenki „Klucz żurawi”, dzieci słuchają piosenkę, opowiadają o niej, uczą się znaczenia nieznanych słów i ustawiają się w kluczu. Ustawiają się po to, żeby doświadczyć jak to jest lecieć w kluczu. Wykonują zabawę ruchową do piosenki. Zostają zachęcone, by częściej patrzeć w niebo i zaobserwować jak ptaki lecą w kluczu by opowiedzieć o tym na kolejnym spotkaniu. Oczywiście w bardzo szybkim tempie uczą się słów piosenki na pamięć i z radością śpiewają piosenkę. Do tego potrafią rozpoznać tę melodię po 2 – 3 dźwiękach, potrafią odczekać przygrywkę i równo zacząć śpiewanie w odpowiednim momencie, prawidłowo wymawiać słowa ze zrozumieniem ich znaczenia, poruszać żuchwą (dolną szczęką) i w związku z tym głośno i wyraźnie (bez krzyku) śpiewać. A odruch ukłonu po wykonaniu utworu uważny obserwator zauważy za każdym razem. Tak po krótce na przykładzie jednej piosenki opisałam przebieg procesu uczenia, który stosuje się na rytmice. Najpierw praktyka, potem teoria.

Każda piosenka niesie ze sobą możliwość uczenia dzieci innych umiejętności. Są piosenki do tańca, inne są do ćwiczenia mikro ruchów rąk (dla przyszłych chirurgów, mechaników, elektroników, wynalazców, fryzjerów, kosmetologów) to niezbędna umiejętność. Inne znów do słuchania i estetycznych przeżyć, inne do występów, do wirowania wokół własnej osi (podczas którego tworzą się połączenia między półkulami mózgu, określa się balans, środek ciężkości i wytrzymałość na wirowanie). Przykładów można wymieniać bez liku. A najważniejsze w tym jest to, że dzieci nie mają pojęcia, że uczą się tylu ważnych rzeczy. One się po prostu bawią i to jest idea, którą propaguję.

Główne założenia programowe

Mając świadomość wielowymiarowej metody i stawiając na „naukę przez sztukę” napisałam autorski program zajęć z rytmiki już w 2000 roku. Co prawda piosenki się zmieniają, ponieważ jako rytmiczka nauczona improwizacji i szybko nudząca się rutyną w tej chwili sama komponuję, nagrywam i wydaję piosenki, ale zasady metodyczne pozostają niezmienne.

Umuzykalnienie

 1. umiejętność emocjonalnego przeżywania muzyki na którą składają się takie czynności jak:
  • uwaga,
  • wyobraźnia,
  • pamięć,
  • wola,
  • ogólna wrażliwość emocjonalna,
  • słuch muzyczny,
  • poczucie rytmu.
 2. rozwijanie umiejętności praktycznych:
  • śpiew,
  • sprawność ruchowa,
  • taniec, improwizacja ruchowa,
  • umiejętność słuchania i tworzenia muzyki,
  • twórcza i odtwórcza gra na instrumentach perkusyjnych.
 3. kształcenie aktywnej i twórczej postawy.
 4. wzbogacenie przeżyć i wyobraźni.

Rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka, którego celem jest przygotowanie do rozpoczęcia nauki w szkole

 1. ćwiczenia i zabawy korelujące z innymi dziedzinami sztuki i nauki,
 2. ćwiczenia kształtujące umiejętność współdziałania w grupie,
 3. rozwijanie potrzeby pozytywnych postaw społecznych i moralnych,
 4. poszerzanie wiedzy o sobie, zachęcanie do twórczej postawy wobec świata i otwartego, koncepcyjnego myślenia.
http://rytm.edu.pl/wp-content/uploads/rytmika2-1.jpg Rytm
Rytm

Rozwój sprawności fizycznej

 1. wytworzenie nawyku prawidłowej postawy ciała,
 2. naukę prawidłowego oddychania i systematyczne ćwiczenie mięśni oddechowych,
 3. profilaktykę wad postawy przez ćwiczenia:
  • kształcące prawidłowy przebieg fizjologicznych krzywizn kręgosłupa,
  • kształcące główne partie mięśniowe,
  • zapewniające prawidłowe wysklepienie i stawianie stóp.
 4. kształcenie motoryki z uwzględnieniem:
  • koordynacji ruchowej,
  • skoczności,
  • szybkości,
  • siły, wytrzymałości,
  • zwinności, zręczności, gibkości.

Logorytmika

Logorytmika, to jedna z metod stosowanych w logopedii oraz rehabilitacji osób z wadami słuchu. Polega na połączeniu terapii logopedycznej z rytmiką, aby oddziaływać na sfery:

 • słuchową,
 • słuchowo-ruchową
 • ruchową osoby, którą się leczy bądź rehabilituje.

Metodę tę stosuje się przede wszystkim w pracy z dziećmi.
Najistotniejszym elementem w stosowanych ćwiczeniach słowno-ruchowych jest RYTM. W praktyce logorytmika polega na wykonywaniu ćwiczeń muzyczno-ruchowych. Mają one formę zabawy, dzięki której można wykształcić lub usprawnić ruchy całego ciała (makroruchy), a co za tym idzie – pośrednio usprawnić narządy mowy (mikroruchy). Głównym celem jest więc korygowanie wad mowy i słuchu, a przy tym uwrażliwienie na cechy wspólne muzyki i mowy, takie jak: rytm, melodia, tempo, dynamika, barwa dźwięku.
Ćwiczenia te rozwijają:

 • umiejętności sprawnego wykonywania ruchu,
 • pomagają w orientowaniu się w czasie i przestrzeni
 • sprzyjają poprawie koncentracji,
 • stymulują sprawniejsze myślenie.

Ponadto mogą być przydatne w wypracowaniu pewnych cech charakteru:

 • zdyscyplinowania,
 • poczucia odpowiedzialności,
 • umiejętności pracy w grupie

Rytmika jest szerszą formą edukacji niż logorytmika, natomiast logorytmika bardziej szczegółowo nastawiona jest na rozwój obszarów odpowiedzialnych za mowę, a więc nie tyle samej mowy, co ruchu i słuchu, które są warunkiem rozwoju mowy.
Zajęcia Logorytmiki prowadzę dla studentów Logopedii na studiach podyplomowych przy Instytucie Studiów Podyplomowych w Tychach.